ЗНО 2017. Історія України. Комплексна підготовка Панчук

Пропонований посібник спрямований на забезпечення комплексної підготовки до складання державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, адже в 2017 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (період ХХ – початку ХХІ століття) зараховуватимуться як оцінки за державну підсумкову атестацію.

ЗНО 2017. Історія України. Комплексна підготовка Панчук скачати

Тести, до яких в узагальненому вигляді подано необхідні теоретичні відомості, укладено відповідно до чинної програми з історії України для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО й угруповано за темами. У кожній темі представлено тестові завдання різних типів: завдання, у яких слід вибрати з кількох одну правильну відповідь, завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи, завдання на встановлення відповідності та послідовності подій, завдання, пов’язані зі знанням карти, розпізнавання портретних рис персоналій, а також пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва. Основну увагу акцентовано на темах з історії ХХ – початку ХХІ ст. Виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. З метою полегшення перевірки знань та вмінь учнів, випускників та абітурієнтів наприкінці кожного розділу посібника подано відповіді до тестів.

Щоб допомогти випускникам та абітурієнтам у швидкому та якісному вивченні історичних фактів, пов’язаних із минулим України, у додатках до кожної теми вміщено хронологічний довідник. Представлені в ньому події відтворюють власне фактографічну основу історії України. У багатьох випадках подано не лише саму суть подій, а й короткий коментар до них, зазначено їх причини і наслідки, наведено прив’язки до місця, де вони відбулися. Звичайно, неможливо передати весь загал фактичного матеріалу, тому дібрано лише найважливіші з погляду історії події. Перевагу надано фактам, які віддзеркалюють історію Українського державотворення: докладно відтворено події часів Київської держави, періоду Б. Хмельницького, епохи Української революції 1917–1921 рр., сучасної незалежної України. Більше уваги приділено політичним подіям, але відображено також і соціально-економічне та культурне життя.

У словнику персоналій, поданому до кожної теми (крім перших двох), висвітлено діяльність представників різних політичних і соціальних таборів та ідеологічних напрямів крізь призму сьогодення. Наведено також інформацію про відвертих ворогів України, про представників інших народів, які мають стосунок до нашої історії. Чималу увагу приділено діячам культури, їхній творчості. За допомогою життєписів політичних, військових, господарських і культурних діячів можна простежити найголовніші віхи історії нашого народу від найдавніших часів до наших днів, успіхи та досягнення, поразки і невдачі, боротьбу за національне й соціальне визволення.

Як свідчить практика, система освіти України відчуває брак посібників, зокрема довідкової літератури, пов’язаної з історичними термінами, визначенням і тлумаченням найважливіших понять. Саме вони допомагають зрозуміти ті чи інші події, засвоїти й узагальнити найголовніші історичні факти. Тому в посібнику також уміщено (до кожної теми) термінологічний словник, покликаний допомогти абітурієнтам подолати труднощі, які постають під час засвоєння навчального матеріалу. Тематика словника охоплює основні поняття, що стосуються історії України від найдавніших часів до наших днів. У ньому враховано нові підходи, що з’явилися за останні десятиліття в історичній літературі. Головним принципом викладу матеріалу є якнайширше охоплення і стисле розкриття понять і термінів, їх змісту і значень, використовуваних сучасною наукою, на матеріалах і прикладах з історії України.

Окремо наведено завдання та відповіді сертифікаційної роботи з історії України 2016 року, щоб майбутні випускники та абітурієнти мали змогу випробувати свої сили у розв’язанні типових комплектів тестових завдань.

Пропоновані матеріали дають змогу майбутнім випускникам та абітурієнтам поглиблити, систематизувати, перевірити свої знання з історії України та зробити об’єктивний висновок про їх загальний рівень, а отже — ґрунтовно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Старанно опрацювавши всі запропоновані теоретичні та словниково-довідкові відомості й варіанти тестових завдань, вони зможуть успішно скласти ДПА та ЗНО і вступити до обраного вишу.

Посібник має універсальний характер, тому його можуть використовувати і вчителі — для поурочної роботи та складання варіантів завдань до узагальнення вивченого, а також учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів — для повторення програмового матеріалу та поглиблення знань, умінь і навичок з цього предмета.


 • ЗМІСТ

  Передмова 3
  Основні скорочення 4
  1. Вступ до історії України 7
  2. Стародавня історія України 9
  3. Київська деРжава 23
  4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала 52
  5. Литовсько-Руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині XVI ст.) 60
  6. Українські землі у складі речі Посполитої (друга половина XVI ст.) 75
  7. Українські землі у складі Речі Посполитої (перша половина XVII ст.) 91
  8. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького середини XVII ст. 104
  9. Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. XVII ст. 117
  10. Українські землі наприкінці XVII – у першій половині XVIII ст. 132
  11. Українські землі в другій половині XVIII ст. 147
  12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. 162
  13. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. 174
  14. Культура України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. 184
  15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. 193
  16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст. 209
  17. Культура України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 219
  18. Наддніпрянська Україна в 1900–1914 рр. 237
  19. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії у 1900–1914 рр. 248
  20. Україна в Першій світовій війні 254
  21. Українська революція 263
  22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1921 рр.) 277
  23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.) 305
  24. утвеРдження тоталітарного режиму в 1929–1939 рр. 320
  25. Західна україна в 1921–1939 рр. 337
  26. Україна під час Другої світової війни (1939–1945 рр.) 352
  27. Україна в перші післявоєнні роки (1945 – на початку 1950-х рр.) 371
  28. Україна в умовах десталінізації (1953–1964 рр.) 386
  29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.) 404
  30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України (1985–1991 рр.) 425
  31. Україна в умовах незалежності 439
  Завдання та відповіді до сертифікаційної роботи з Історії України 2016 року 450
  Додатки 450

Схожі матеріали

Залиште комментар