Освіта В Нашому Житті. Твір Англійською З Перекладом

Education in Our Life

Education plays a very important role

in our life.

It is one of the most valuable

possessions a man can get in his life.

During all the periods of human history

education ranked high among people.

Human progress mostly depended

upon well-educated people.

Self-education is very important for

the development of human’s talents.

Only through self-education

a person can become a harmonically

developed per­son­ality.

A person becomes a highly qualified

spe­cialist after getting some special

edu­cation.

And professionalism can be reached

only through it.

Even highly qualified specialists from

time to time attend refresher courses

to re­fresh their knowledge.

We get our knowledge of this world

and life through education.

Many famous discoveries would have

been impossible if people were not

interested­ in learning something.

Education develops different sides of

human­ personality, reveals his abilities.

Besides, it helps a person to

understand himself, to choose the

right way in this world.

The civilized state differs from others

in the fact that it pays much attention

to the educational policy.

John Kennedy said: “Our progress as

a nation can be no swifter than our

pro­gress in education”.

But it doesn’t concern only one

particular nation.

We know that science and art belong

to the whole world.

Before them the barriers of nationality

dis­appear.

So education brings people closer to

each other, helps them to understand

each other­ better.

 

Освіта в нашому житті

Освіта грає дуже важливу роль у на­

шо­му житті.

Це одне із най­кош­тов­н­і­ших здо­

бутків, що лю­ди­на може дістати

у своєму житті.

Протягом всієї історії людства осві­

та високо цінувалася.

Прогрес в основному залежав від

ви­со­ко­ос­в­і­че­них людей.

Самоосвіта та­кож дуже важлива

для розвитку та­лан­т­і­в лю­ди­ни.

Тільки за допомогою са­мо­ос­в­і­ти

лю­ди­на може стати гар­мо­н­ій­но роз­

ви­ну­тою особистістю.

Лю­ди­на стає висококваліфікованим

фа­х­і­в­цем після одержання фахової

освіти.

І професіоналізм може бути до­сяг­

ну­тий тільки з його допомогою.

Навіть висококваліфіковані фахівці

час від часу обновляють свої знання

на кур­сах підвищення кваліфікації.

За допомогою освіти ми одержуємо

знання про цей світ і життя.

Багато ви­дат­них відкриттів були б

не­мож­ливі, якби люди не були за­ц­і­

кав­лені у вив­ченні чого-небудь.

Освіта розвиває різні боки людської

особистості, роз­к­ри­ває її здібності.

Крім того, вона до­по­ма­гає людині

зро­зу­м­і­ти себе, виб­ра­ти правильну

до­ро­гу в житті.

Ци­в­і­л­і­зо­ва­на держава відрізняється

від інших тим, що приділяє багато

ува­ги освіті.

Джон Кеннеді сказав: «Наш прогрес

як нації цілком залежить від нашого

про­гре­су в освіті».

Але це стосується не тільки однієї

ок­ре­мої нації.

Ми знаємо, що наука і ми­с­тец­т­во на­

ле­жать усьому світу.

Перед ними зникають національні

ба­р­’­є­ри.

Таким чином, освіта зближує лю­

дей, до­по­ма­гає їм краще зрозуміти

одне одного.

Схожі матеріали

Інформація про сторінку

Вітаємо гостей сайту vchitel.com. У нас ви зможете переглянути онлайн або скачати "Освіта В Нашому Житті. Твір Англійською З Перекладом" безкоштовно. Також на сторінках нашого сайту ви знайдете безліч матеріалів для навчання і викладання. Бажаєм успіху! Будемо вдячні за вашу оцінку і відгук!

Залиште комментар