Наш Вчитель Англійської. Твір З Перекладом

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй першим!)

Our Teacher of English

Oksana Tarasivna Savchenko is our

teacher of English.

She is young and energetic, and she

has a good command of the English

lan­guage.

Oksana Tarasivna does her best to

make our English lessons interesting.

During the lessons we learn grammar

rules and do grammar exercises,

dis­cuss different topics, listen to

cassette record­ings­ of stories,

conversations and songs.

Sometimes we sing songs altogether.

When we watch video films, Oksana

Tarasivna often pauses the video

recorder and asks us to talk about

what we have seen or predict what is

going to happen in the next episode.

We also like to roleplay different

situations.

Everybody takes part in the work be-
cause it’s interesting.

When we don’t know some words,

Oksana Tarasivna helps us.

We aren’t afraid of making mistakes

be­cause she doesn’t criticize us for

them.

I think we are very lucky to have her as

our teacher of English.

 

Наш вчитель англійської

Оксана Тарасівна Савченко — наш

учитель англійської мови.

Вона мо­ло­да й енергійна і добре

знає англійську мову.

Оксана Тарасівна намагається зро­

би­ти наші уроки цікавими.

Під час уроків ми учимо граматичні

правила і робимо граматичні впра­

ви, об­го­во­рює­мо різні теми, слуха­

ємо ка­се­ти з записами розповідей,

розмов і пісень.-
Іноді ми усі разом співаємо пісні.

Коли ми дивимося відеофільми,

Ок­са­на Та­ра­с­і­в­на часто зупиняє

віде­о­маг­н­і­то­фон і просить нас роз­

повісти про те, що ми бачили, чи

спробувати пе­ред­ба­чи­ти, що тра­

питься в на­с­туп­но­му еп­і­зоді.

Ми також любимо грати різні ситу­

ації.

Усі беруть участь у роботі, тому що

це ціка­во.

Коли ми не знаємо якихось слів, Ок­

са­на Тарасівна допомагає нам.

Ми не боїмося допускати помилки,

тому що вона не критикує нас за

них.

Я ду­маю, що нам дуже повезло, що

саме вона викладає в нас англій­

ську мову.

Схожі матеріали

Залиште комментар